90FİT İNTERNET SİTESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

Bir tarafta  “Ahi Evran Cad. Nazmi Akbacı İş Mrk. No:3/227 Maslak” adresinde mukim “MDB Danışmanlık ve Platform Hizmetleri A.Ş.” (bundan böyle “90fit” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta İnternet Sitesi’nde sunulan Hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlarla 90fit İnternet Sitesi Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) akdedilmiştir.

90fit ve Kullanıcı işbu Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

  1. TANIMLAR

  • İnternet Sitesi : 90.fit adresinde faaliyet gösteren ve 90fit’e ait internet sitesini ifade etmektedir.
  • Kullanıcı: Uygulama’dan 90fit tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.
  • Hizmet : Kullanıcı’lara internet ortamında, mobil cihazlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan erişecekleriİnternet Sitesi aracılığı ile İnternet Sitesi’nde yer alanüye işyerlerininveya hizmet sağlayaıcıların sunduğuürün ve hizmetlere ilişkin siparişi verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetleri ifade eder.

 

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

3.1       İşbu Sözleşme; Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’nden ve İnternet Sitesi’nde sunulan ve sunulacak Hizmetlerden yararlanma şartlarını, Kullanıcı’nın bunun karşılığında yapacağı ödemelerin şartlarını ve Tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini belirlemek üzere akdedilmiştir.

 

  1. İNTERNET SİTESİ KULLANIMI

4.1          Kullanıcı, kendisi tarafından belirlenecek ve kendisine özel bir kullanıcı adı ile yine kendisinin belirleyeceği ve kendisine özel bir şifre ileİnternet Sitesi’ne üye olacak ve İnternet Sitesi’inden ve sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için işbu kullanıcı adını ve şifresini girecektir.

4.2          Kullanıcı şifresiniunuttuğu takdirde 90fit, Kullanıcı’nın talep etmesi üzerine Kullanıcı’nın 90fit’de kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için kendisine özel bir bağlantı gönderecektir. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla Kullanıcı’nın kendi sorumluluğundadır ve 90fit şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.

4.3          Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylayarak İnternet Sitesi’ne kaydettirdiğiisim, adres ve telefon numarası bilgilerinin İnternet Sitesi’inden verdiği siparişin-talep ettiği Hizmet’in kendinehızlı ve doğru teslimi amacıyla ilgili siparişi-hizmet’i sağlayacak üye işyeri veya hizmet sağlayıcı ile paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.4          90fit, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’nde kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile İnternet Sitesi’nde sunulan yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca 90fit, Kullanıcı’nın 90fit ile paylaştığı ve izin verdiği ölçüde her türlü iletişim kanalı üzerinden Kullanıcı’ya ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

4.5          Taraflar 90fit’inKullanıcı’nın söz konusu kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi-hizmet’i sağlayacak üye işyeri veya hizmet sağlayıcı ile paylaşılmasından dolayı Kullanıcı ile  üye işyeri-hizmet sağlayacı arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

4.6          90fit, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ni kullanması ile oluşacak verilerinin tüm fikri mülkiyet haklarına sahiptir. 90fit, söz konusu verileri kullanıcı üyelik-kimlik bilgilerini açıklamadan raporlar düzenleyebilir, bu bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler 90fit Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

 

  1. 90FİTİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1          90fit, tamamen kendi insiyatifinde olacak şekilde önceden haber verme yükümlülüğü olmadan İnternet Sitesi’ini geçici veya sürekli olarak kapayabilir, İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetleri sınırlayabilir. İnternet Sitesi’nin kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı 90fit’İn Kullanıcı’ya veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

5.2          90fit güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Ödeme yapma imkânını kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı 90fit’İn kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

5.3          Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre 90fit tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. 90fit gerekli gördüğü hallerde kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya İnternet Sitesi’ne giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.

5.4          90fit, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

5.5          İnternet Sitesi kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı 90fit sorumlu tutulmayacaktır.

5.6          90fit ilgili üye işyerinde veya hizmet sağlayıcıda bulunmayan herhangi bir ürünün veya hizmetin kullanıcıya teslimini taahhüt etmemektedir. Ürün ve hizmetlerin İnternet Sitesinde sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.

5.7          İnternet Sitesi kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya İnternet Sitesi içinde 90fit tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere İnternet Sitesi’nden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, 90fit’ten hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

5.8          İnternet Sitesi’nde üye işyerlerinin veya hizmet sağlayıcılarının ürün ve hizmetlere dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan 90fit sorumlu değildir.

5.9          90fit, kullanıcının başka internet sitelerine geçebilmesi için İnternet Sitesi’ne çeşitli bağlantılar koyma hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu bağlantıları kullanarak  geçiş yaptığı internet sitelerin içeriğinden 90fit’in sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

5.10        90fit kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetlerini zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumlar Kullanıcı’ya hiçbir şekilde müktesep hak tanımayacak olup Kullanıcı’nın Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

5.11        90fit, teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

5.12        90fit üye işyerlerinin veya hizmet sağlayıcıların sunduğu ürün ve hizmetlerin içeriklerinden sorumlu değildir.

 

  1. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1          Kullanıcı İnternet Sitesi’ne üye olurken doldurduğu kayıt formunda beyan ettiği bilgilerin doğru olduğunu,  her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta adresi tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak yeni bir kullanıcı hesabı oluşturulması halinde tanımlanılabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde İnternet Sitesi üyeliğinin sona erebileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

6.2          “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

6.3          İnternet Sitesi’ndeyer alan hizmetlerin ve kullanılan yazılımların telif hakkının 90fit’e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağınıkabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

6.4          90fit hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, yorum, iddia, ifade, İnternet Sitesi’ne eklediği her türlü fotoğra, video ve benzeri verinin, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 90fit’in bu veri ve bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, 90fit’in bu görüş ve düşünceleri İnternet Sitesi’nde yayımlayıp, yayımlamamakta veya düzenlemeveya yazım hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

6.5          İnternet Sitesi’inde veya Hizmetler’de 18 yaşından büyükler için hazırlanmış-18 yaşından büyüklere uygun Hizmet veya içerikler olabileceğini, bu içerek ve hizmetlerin görüntülenmesi ile ilgili 90fit’in hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmdığını, görüntülemenin kendi iradesi ile yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

6.6          İnternet Sitesi’nin yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda 90fit’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

6.7          İnternet Sitesi vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi, üye işyerlerinden ve hizmet sağlayıcılardan bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin 90fit tarafından tek taraflı ve haklı nedenle feshi ile sonuçlanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

6.8          Kullanıcı verilerinin ve bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü 90fit’in sorumlu tututalamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

6.9          Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan 90fit’in sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.